Všeobecné obchodní podmínky

společnosti DataBrothers s.r.o.
se sídlem: Karla Engliše 3221/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
korespondenční adresa: Čestmírova 17a, 140 00 Praha 4
IČO: 070 80 794, DIČ pro účely DPH CZ07080794
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 294333
(dále jen „DBI“).

I. VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ

DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů;

Konference“ znamená jakákoli konference či akce podobného druhu, jíž je DBI pořadatelem;

Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Objednatel“ znamená osobu takto označenou ve Smluvních dokumentech.

Plnění“ znamená plnění DBI jakéhokoli druhu či charakteru podle podmínek sjednaných mezi Smluvními stranami ve Smluvních dokumentech, a to bez ohledu na to, zda se jedná o plnění věcné či jiné, ve hmotné či nehmotné podobě, které se může skládat ze samostatných nebo z několika postupných dílčích plnění;

Smluvní dokumenty“ jsou v rámci VOP zejména akceptované nabídky, akceptované objednávky, smlouvy nebo dílčí smlouvy na jejichž základě je založen smluvní vztah mezi DBI a Objednatelem;

Smluvní strany“ nebo též „Strany“ jsou DBI a Objednatel;

Subdodavatel“ znamená třetí stranu zajištěnou DBI, která je pověřena provedením Plnění v souladu se Smluvními dokumenty.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) dodavatele upravují vzájemná práva a povinnosti DBI a objednatele ve vztahu ke všem nabídkám, objednávkám, dodávkám a smlouvám uzavíraným mezi nimi, pokud se Strany v konkrétním případě písemně nedohodou jinak.

Objednatel se zavazuje za Plnění specifikované ve Smluvních dokumentech zaplatit cenu dle těchto VOP a příslušných Smluvních dokumentů.

V případě smluvního vztahu mezi podnikateli se předpokládá, že se druhá strana s těmito VOP seznámila a jejich ustanovení jsou pro ni jednoznačná.

III. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

DBI prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku a je oprávněn uzavřít smlouvu.

Je-li Objednatel fyzickou osobou, prohlašuje, že je oprávněn uzavřít Smlouvu a je zapsán v živnostenském rejstříku.

Je-li Objednatel právnickou osobou, prohlašuje, že je oprávněn uzavřít Smlouvu a je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou dle příslušného právního řádu v obchodním rejstříku či jiném obdobném rejstříku.

Je-li Objednatel plátce DPH, pak prohlašuje, že ke dni uzavření Smluvních dokumentů není v souladu s platnými zákony považován za nespolehlivého plátce, a že číslo účtu sloužící k úhradě za zdanitelné plnění je zveřejněno správcem daně jako účet využívaný pro ekonomickou činnost a že úplata za zdanitelné plnění není bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

IV. UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

Uzavření smlouvy bez objednávky

V případě, že smluvní vztah není uzavírán na základě objednávky, je smlouva uzavřena okamžikem podpisu smlouvy nebo dílčí smlouvy oběma Smluvními stranami.

Uzavření Smlouvy na základě nabídky/objednávky

Nabídka se stává Smluvním dokumentem její písemnou akceptací ze strany objednatele, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. Není-li v nabídce uvedeno jinak, jsou nabídky DBI platné 30 dnů.

Veškeré objednávky se stávají pro DBI závazné jejich písemným potvrzením ze strany DBI. Nepotvrdí-li DBI objednateli objednávku do pěti (5) pracovních dní, pak objednávku nepřijal a smluvní vztah nebyl uzavřen, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

Smluvní strany v souladu s ustanoveními § 1743 a § 1744 Občanského zákoníku sjednaly, že smluvní vztah je uzavřen, aniž by DBI objednávku přijal způsobem uvedeným v předchozím odstavci také v případě, kdy se DBI podle objednávky zachová, tj. poskytne Objednateli Plnění a Objednatel Plnění převezme. Smluvní strany sjednaly, že na smlouvu uzavřenou způsobem popsaným v tomto odstavci se plně použijí podmínky uvedené v objednávce (např. včetně případných smluvních pokut vyplývajících z prodlení s poskytnutím Plnění, není-li Plnění poskytnuto v termínu plnění uvedeném v objednávce).

Smluvní strany považují nabídku či objednávku doručovanou prostřednictvím elektronické pošty, e-mailem, za písemnou.

V. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

DBI dodá Objednateli produkty a služby v rozsahu uvedeném dle specifikace předmětu Plnění v příslušných Smluvních dokumentech.

Jedná se zejména o:

 • analýzy;
 • Power BI reporty;
 • návrhy architektur;
 • realizace a správa datové infrastruktury;
 • dodávky a implementace software vytvořeného DBI včetně souvisejících činností a vedení projektu;
 • školení;
 • služby servisní podpory řešení;
 • dodávky produktů třetích stran (zejména hardware, software třetích stran a licence k jeho užití, údržba a podpora standardního software);
 • jiné služby – např. poskytnutí služeb DBI na základě vynaloženého času a nákladů (Time and Material)

Objednatel bere na vědomí, že specifikace předmětu Plnění a konečný harmonogram Plnění může být závislý na výsledcích analýzy a může být detailněji specifikován až po jejím provedení. V takovém případě v rámci analýzy bude vypracována detailní specifikace, kterou se pro účely těchto VOP rozumí stranami dohodnuté vlastnosti Plnění (dále jen „Projektový plán“), které budou předmětem akceptačních testů, včetně návaznosti na harmonogram Plnění. DBI předá detailní specifikaci Objednateli k připomínkám. Připomínky Objednatele budou po schválení oběma Stranami do detailní specifikace zapracovány. Pokud Objednatel nepředloží odůvodněné připomínky do 14 dnů od jejího obdržení, považuje se detailní specifikace za z jeho strany odsouhlasenou a stává se závaznou součástí Smluvních dokumentů a Plnění bude poskytováno v souladu s touto detailní specifikací.

VI. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

Místo plnění a termín plnění jsou uvedeny ve Smluvních dokumentech. Není-li ve Smluvních dokumentech uvedeno místo plnění, je místem plnění korespondenční adresa DBI.

Veškeré Plnění bude poskytováno v pracovní dny a pracovní hodiny DBI (9.00 – 16.00 hod.), nedohodou-li se Strany výslovně ve Smluvních dokumentech jinak.

Pokud Objednatel neposkytne DBI řádně a včas veškerou součinnost vyplývající ze Smluvních dokumentů, má DBI právo prodloužit termín Plnění o dobu trvající nejméně počet pracovních dnů, po které DBI nemohl řádně plnit. Takové prodloužení termínu Plnění se nepovažuje za porušení smlouvy na straně DBI. Tím není dotčen nárok DBI na úhradu přiměřených vícenákladů a případné škody.

VII. CENA

Výše ceny je vždy sjednána v rámci Smluvních dokumentů.

Ceny ve Smluvních dokumentech jsou uvedeny bez DPH, přičemž DPH bude připočtena v zákonné výši.

Objednatel se zavazuje zaplatit odůvodněné výdaje nebo vedlejší náklady vynaložené DBI v souvislosti s Plněním, včetně cestovních výdajů mimo Prahu, není-li ve Smluvních dokumentech uvedeno jinak.

Smluvní strany souhlasí s tím, že DBI může upravit ceny opakujících se Plnění a Plnění na bázi hodinových či denních sazeb ročně o míru inflace vyjádřené Indexem cen tržních služeb v produkční sféře ke stejnému měsíci předchozího roku dle oficiálního sdělení Českého statistického úřadu. Toto úprava může být provedena nejdříve po 12 měsících předložení nabídky.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel je povinen zaplatit cenu DBI na základě daňového dokladu.

Není-li Smluvními dokumenty stanovena splatnost ceny, je splatnost ceny dle daňového dokladu třicet (30) dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli.

Zaplacením Ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu DBI.

Daňové doklady budou zasílány elektronicky, prostřednictvím e-mailu (nebo hypertextového odkazu v e-mailu) na adresu, kterou Objednatel sdělí DBI společně s kontaktními osobami. Platí, že faktura je doručena dnem jejího odeslání e-mailem, případně druhý (2) pracovní den po jejím odeslání DBI na adresu sídla Objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat zákonné náležitosti dle daných právních předpisů. V případě, že faktura nemá dané náležitosti a z těchto důvodů ji Objednatel odmítá řádně a včas proplatit, je objednatel povinen fakturu vrátit DBI nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení spolu s informacemi, které vady faktuře vytýká.

Nedohodnou-li se Strany jinak, platí následující:

 • platební podmínky pro dodávku analýzy, Power BI reportů a dodávky a implementace vytvořeného software jsou uvedeny v nabídce, resp. příslušných Smluvních dokumentech;
 • cenu školení uhradí objednatel DBI na základě faktury – daňového dokladu vydaného DBI po ukončení tohoto školení;
 • cenu za servisní podporu uhradí objednatel DBI ve výši vyplývající ze Smluvních dokumentů na základě faktury – daňového dokladu vystaveného měsíčně zpětně;
 • cenu za dodávku produktů třetích stran uhradí objednatel na základě faktury – daňového dokladu DBI vystaveného v souladu s fakturačními a platebními podmínkami příslušné třetí strany;
 • cenu služeb, jejichž cena je stanovena na základě výkazu práce, uhradí objednatel na základě faktury – daňového dokladu vystaveného měsíčně zpětně. Pro účely DPH je jako den uskutečnění zdanitelného plnění určen poslední den měsíce, za který je Výkaz práce vystavován.

DBI je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Objednatele ze Smlouvy či VOP či v souvislosti s nimi jakékoliv své či postoupením nabyté, splatné i nesplatné, promlčené i nepromlčené, pohledávky za Objednatelem. Objednatel není oprávněn provést jednostranné započtení proti pohledávkám DBI ze Smlouvy či VOP nebo v souvislosti s nimi.

V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny, vzniká DBI vůči Objednateli nárok na zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

V případě, že objednatel bude v prodlení s jakoukoli platbou dle Smluvních dokumentů o více než 7 dní, je DBI oprávněn pozastavit veškerá Plnění. Veškeré dotčené termíny dle harmonogramu Plnění se automaticky prodlouží nejméně o dobu tohoto přerušení, přičemž počet pracovních dní připadajících na dobu přerušení musí být shodný nebo menší než počet pracovních dní připadajících na prodloužení termínů. Právo na odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.

IX. AKCEPTACE PLNĚNÍ

Po ukončení realizace každého dílčího Plnění (dále jen „Dílo“) vyzve DBI Objednatele k akceptaci Díla.

Menší závady, které nemají vliv nebo mají jen malý vliv na provozní použití Díla jako celku, nebudou důvodem k odmítnutí akceptace Díla. DBI se zaváže co nejrychleji tyto závady napravit. Smluvní dokumenty mohou specifikovat rozsah a množství závad, jež nebudou překážkou akceptace Díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že po předání Díla DBI Objednateli k provedení akceptace Objednatelem bude sepsán protokol o předání Díla k akceptaci, který podepíšou obě strany.

Pokud z jakéhokoli důvodu nezpůsobeného DBI Objednatel nepotvrdí protokol o akceptaci Díla, ani odůvodněně písemně akceptaci neodmítne do 3 dní od konce lhůty stanovené jako poslední den akceptační procedury, může DBI vydat a podepsat akceptační protokol, čímž se dílo považuje ze strany Objednatele za přijaté na základě tohoto akceptačního protokolu. Tento akceptační protokol je ve všech ohledech rovnocenný oboustranně odsouhlasenému akceptačnímu protokolu.

Bez ohledu na výše uvedené, pokud Objednatel Dílo zcela nebo částečně použije anebo zprovozní pro jiné účely, než testování nebo školení ještě před podpisem akceptačního protokolu, považuje se toto za akceptaci Díla Objednatelem. V takovém případě akceptační protokol vypracuje a podepíše DBI. Tento akceptační protokol je ve všech ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému akceptačnímu protokolu.

X. POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen:

a) uhradit cenu za Plnění způsobem, který byl mezi smluvními stranami ujednán,

b) umožnit přístup pracovníků DBI do prostor Objednatele v rozsahu, který je nezbytný pro realizaci Plnění a umožnit přístup k dalším prostředkům, které jsou nezbytné pro realizaci Plnění,

c) poskytovat DBI informace a podklady, které potřebuje k řádné realizaci Plnění, zejména pak poskytnout DBI prostory, technologickou infrastrukturu, lidské zdroje a ostatní součinnost v míře, kvalitě a termínech, které jsou nezbytné pro příslušná Plnění,

d) převzít bez zbytečného odkladu Plnění a potvrdit příslušné předávací a akceptační protokoly,

e) dodržovat provozní podmínky užívání dodané DBI a závazná písemná doporučení DBI,

f) poskytovat další dohodnutou součinnost.

XI. SUBDODAVATELÉ

DBI může pověřit provedením Plnění jinou osobu. V tomto případě nese DBI odpovědnost, jako by Plnění prováděl sám.

XII. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO

Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny vlastnické právo k věcem, které se mají stát podle příslušných Smluvních dokumentů jeho vlastnictvím.

Pokud při Plnění podle Smluvních dokumentů vzniknou autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví k Plnění dodanému DBI v jakékoli formě, zahrnující zejména počítačové programy nebo moduly a databáze a/nebo pokud jsou součástí Plnění existující počítačové programy nebo moduly a databáze DBI, poskytne DBI Objednateli, pokud nebude ve Smluvních dokumentech dohodnuto jinak, nevýlučné, nepřevoditelné, územně neomezené právo k užití Plnění. Toto právo nezahrnuje právo na rozmnožování takového Plnění, rozšiřování, pronájem nebo půjčování originálu nebo rozmnoženiny takového Plnění, jeho sdělování veřejnosti nebo pořizování jeho kopií, s výjimkou jedné kopie pořízené pro záložní účely. Toto právo bude poskytnuto jako časově neomezené, resp. trvající po dobu trvání majetkových autorských práv, kromě případu, kdy nedojde k zaplacení úplné ceny nebo v případě porušení práva užití. Objednatel není oprávněn zpětně analyzovat nebo dekompilovat objektový kód počítačových programů dodaných DBI.

Objednatel není v žádném případě oprávněn provádět jakékoliv změny na Plnění bez předchozího písemného souhlasu DBI. Objednatel je povinen uchovávat v důvěrnosti veškeré informace týkající se Plnění, včetně návodů k použití nebo jiných materiálů týkajících Plnění.

Pokud DBI dodává na základě Smluvních dokumentů produkty třetích stran, zajistí pro Objednatele příslušné užívací právo k takovému produktu, a to za licenčních podmínek navržených těmito třetími stranami.

Dokumentace dodaná DBI bude Objednateli dodána v množství a rozsahu uvedeném v nabídce, resp. ve Smluvních dokumentech. V souladu s těmito VOP, resp. podmínkami Smluvního dokumentu, bude Objednateli uděleno nevýlučné nepřevoditelné právo užívat dodanou dokumentaci. S výjimkou pořízení jedné záložní kopie pro vlastní použití Objednatele, pokud bude zároveň na kopii zachováno označení všech práv k dokumentaci, jako např. ochranných známek, obchodních firem nebo autorských práv, toto právo nezahrnuje právo na rozmnožování dokumentace, rozšiřování, pronájem, půjčování originálu nebo rozmnoženiny dokumentace nebo její sdělování veřejnosti. Objednatel je povinen omezit přístup k dokumentaci na ty zaměstnance nebo konzultanty, kteří takový přístup potřebují při realizaci činnosti Objednatele, k jejíž podpoře je Plnění určeno. Objednatel je povinen celou dokumentaci uchovávat jako důvěrnou.

Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Plnění může obsahovat software vytvořený třetími stranami, který je DBI oprávněn volně užít a začlenit do svého Plnění (dále jen „Open Source Software“) a podmínky užití těchto Open Source Software se řídí zvláštními licenčními ujednáními. Tato licenční ujednání mohou být uvedena ve Smluvních dokumentech přímo nebo odkazem na internetové stránky, kde jsou uvedeny licenční podmínky k užití příslušného Open Source Software.

Za podmínek blíže specifikovaných v příslušných Smluvních dokumentech vznikne Objednateli právo užití okamžikem akceptace daného Plnění, resp. produktu nebo služeb, pokud však objednatel nezaplatí úplnou cenu za Plnění ani do 14 dní po výzvě DBI, výše uvedené právo užívat Plnění bude pozastaveno a bude obnoveno teprve úplným zaplacením veškerých splatných faktur dle příslušných Smluvních dokumentů.

V případě, že dojde k ukončení platnosti práva užití příslušného Plnění dle příslušných Smluvních dokumentů, platí, že Objednatel je povinen odevzdat zpět DBI nejpozději do jednoho týdne od účinnosti ukončení příslušného práva užití všechna média obsahující příslušné Plnění nebo jeho části, dokumenty a příručky. Dále je povinen Objednatel učinit všechna opatření nezbytná ke zničení kopií takového Plnění a jakéhokoliv záznamu pro uchování dat, který je pod kontrolou Objednatele, a splnění tohoto ustanovení DBI písemně potvrdit.

Pokud objednatel poruší licenční podmínky, může DBI, kromě jiného, přerušit Plnění po dobu trvání porušení licenčních podmínek nebo vypovědět příslušnou licenci doručením písemné výpovědi objednateli. Právo na odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

XIII. SANKCE, NÁHRADA ŠKODY, VYŠŠÍ MOC

Nedodrží-li DBI z důvodů výlučně na straně DBI termíny stanovené ve Smluvních dokumentech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z poměrné ceny Plnění, resp. v případě, kdy Plnění obsahuje dílčí Plnění, tak dílčího Plnění, s jehož realizací je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení s předávkou Plnění k akceptaci, nejvýše však do výše 5 % příslušné ceny Plnění, resp. příslušného dílčího Plnění, s jehož realizací je v prodlení.

DBI má povinnost k náhradě újmy způsobené objednateli v důsledku porušení povinností DBI, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle platných ustanovení občanského zákoníku, nebo událostí z vyšší moci a/nebo neodborným jednáním objednatele nebo jiného uživatele. DBI je v takovémto případě povinen poskytnout objednateli náhradu prokázané skutečné újmy, způsobené výlučně jeho zaviněním, jejíž výše bude určena na základě znaleckého posudku vyhotoveného nezávislým znalcem. Jakákoliv náhrada majetkové škody vzniklé v důsledku porušení smlouvy DBI je omezena na náhradu skutečné škody (nikoli ušlého zisku a dalších nepřímých a následných škod jako je např. ztráta dat). Limitem náhrady jakékoliv újmy je výše ceny uhrazená objednatelem DBI na základě příslušných Smluvních dokumentů (bez DPH). Strany se na tomto omezení dohodly jako na újmě, kterou DBI předpokládal jako možný důsledek porušení svých povinností při vzniku smluvního vztahu nebo kterou bylo možné předpokládat s ohledem na skutečnosti, o kterých dodavatel věděl či měl vědět, kdyby postupoval s náležitou péčí. Objednatel bere na vědomí nutnost provádět pravidelné zálohování dat za účelem předcházení škodám.

DBI uhradí objednateli újmu vzniklou objednateli z titulu porušení autorských a jiných obdobných práv duševního vlastnictví třetích stran užitím dodaného Plnění na území, v jehož rámci je objednatel dle Smluvních dokumentů oprávněn Plnění užívat, a to v případě uplatnění náhrady újmy vůči objednateli třetí stranou. Rozsah náhrady újmy bude omezen na nároky přiznané v pravomocném soudním rozhodnutí nebo odsouhlasené DBI, a to do výše povinnosti k náhradě újmy uvedené v těchto podmínkách. Podmínkou poskytnutí náhrady škody je, že:

a) objednatel neprodleně písemně oznámí DBI jakoukoli podanou žalobu nebo nárok vůči objednateli uplatněný a

b) objednatel neučiní jakékoli uznání, které by mohlo být považováno za prejudiciální pro takový nárok nebo žalobu a

c) objednatel umožní DBI vést jakékoli soudní řízení a jakékoli jednání za účelem rozhodnutí o nároku.

V případě, že jsou podmínky odpovědnosti v souvislosti s užitím Open Source Software upraveny odlišně od předchozího odstavce, řídí se odpovědnost a povinnost k náhradě újmy z titulu porušení práv duševního vlastnictví třetích stran ustanovením příslušných podmínek užití tohoto Open Source Software.

Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za nesplnění kteréhokoliv ze svých závazků dle Smluvních dokumentů v důsledcích událostí z vyšší moci. Událost z vyšší moci znamená událost, která je mimo přiměřenou kontrolu stran, včetně jakékoliv nepředvídatelné události, která nastane v době plnění smlouvy po jejím uzavření, včetně činnosti či nečinnosti orgánů státní správy a samosprávy, nařízení státních orgánů a orgánů samosprávy, teroristického útoku, válečného konfliktu, občanských nepokojů, sabotáže, požáru, přírodní katastrofy, epidemie, karanténního omezení, embarga, nehody, výbuchu aj. Při výskytu události z vyšší moci strana, jejíž Plnění taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti provádět Plnění. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na platební povinnosti vzniklé před událostí vyšší moci. Strany výslovně sjednávají, že ustanovení tohoto odstavce se užije i v případě, nastane-li událost z vyšší moci ve chvíli, kdy je strana v prodlení Plněním dle Smluvních dokumentů.

XIV. ZÁRUKA

DBI se zavazuje, že jím dodaná budou po dobu záruční doby funkční dle dodané dokumentace.

Záruční doba

 • na dodanou analýzu, report Power BI činí dva (2) týdny a počíná běžet dnem předání konečné verze objednateli;
 • na dodávky a implementaci vytvořeného software činí 3 měsíce a počíná běžet dnem akceptace příslušného dílčího Plnění dle Smluvních dokumentů
 • na servisní podporu činí 2 týdny a počíná běžet dnem akceptace příslušného měsíčního dílčího Plnění
 • na dodané produkty a služby třetích se řídí záručními podmínkami poskytnutými třetími stranami,

není-li ve Smluvních dokumentech stanoveno jinak.

Nejedná se o záruční odstranění závady ani o odstranění závady v rámci paušální platby za servisní podporu, ale o odstranění závady v režimu víceprací, jestliže:

a) DBI odstraňuje závady vzniklé v důsledku nesprávného používání, resp. provozování produktů v rozporu s dokumentací poskytnutou DBI,

b) DBI odstraňuje závady vzniklé v důsledku toho, že objednatel prokazatelně nerespektuje závazná doporučení v souvislosti s chybami dříve prokazatelně oznámenými DBI objednateli nebo prokazatelně neimplementuje DBI poskytnuté řešení těchto chyb a nedbá dalších pokyny DBI,

c) došlo k modifikaci produktů nebo k jejich spojení (úplnému nebo částečnému) s jakýmkoliv jiným produktem jakoukoliv jinou osobou než pracovníkem DBI,

d) došlo k použití nebo k pokusu o použití Díla nebo produktu na jiném zařízení (prostředí), než na zařízení (prostředí), jehož typ je uveden v příslušné dokumentaci, přičemž objednatel bere na vědomí, že okamžikem vzniku skutečností dle bodu c) a d) končí záruka nehledě na délku záruční doby uvedenou v těchto VOP nebo v příslušných Smluvních dokumentech.

Případy, kdy DBI při řešení požadavků na záruku zjistí, že nejde o záruční závadu, se posoudí jako vícepráce.

XV. MLČENLIVOST

Smluvní strany potvrzují, že všechny informace, které se Smluvní strana při plnění a/nebo v souvislosti s plněním Smlouvy dozví, jsou důvěrné povahy a/nebo představují obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“).

Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a Důvěrné informace použít pouze za účelem plnění předmětu Smlouvy.

Povinnost zachovávat mlčenlivost dle odstavce 2. znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by Důvěrné informace byly jakoukoliv formou sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly Důvěrné informace využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo potřeby třetí osoby anebo by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto Důvěrných informací.

Smluvní strany zodpovídají za plnění svých povinností podle článku kromě případů, kdy povinnost zpřístupnit Důvěrné informace vyplývá z platných právních předpisů nebo z pravomocného rozhodnutí soudu, rozhodčího orgánu či správního orgánu, avšak pouze v nutném rozsahu a na základě předchozího upozornění druhé Smluvní strany, pokud takové upozornění není právními předpisy zakázáno. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě spolupracovat a podniknout všechna možná opatření nutná k ochraně zájmů druhé Smluvní strany.

Smluvní strany jsou oprávněny předat Důvěrné informace:

(i) svým zaměstnancům, kteří je potřebují znát pro účely, pro něž byly poskytnuty;

(ii) subdodavatelům a jiným třetím osobám, jejichž služby Smluvní strany využijí při realizaci předmětu Smlouvy, přičemž Smluvní strana je povinna uzavřít s touto třetí osobou písemnou smlouvu, která bude třetí osobu zavazovat nejméně v rozsahu dle Smlouvy.

Po odpadnutí účelu, pro který byly Důvěrné informace předány a/nebo po zániku účinnosti této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny neprodleně po doručení písemné žádosti druhé Smluvní strany jí předat veškeré originální hmotné nosiče Důvěrných informací v písemné a elektronické podobě, a kopie těchto Důvěrných informací zničit ihned poté, co uvedené skutečnosti nastanou. Tímto ustanovením nejsou dotčeny zákonné povinnosti Smluvních stran týkající se archivace Důvěrných informací. V případě, že písemná žádost dle předchozí věty nebude druhé Smluvní straně doručena v době 30 dnů po odpadnutí účelu, pro který byly Důvěrné informace předány a/nebo po zániku této Smlouvy, je Smluvní strana povinna originální hmotné nosiče Důvěrných informací neprodleně zničit.

V případě, že některá ze Smluvních stran poruší povinnost ochrany Důvěrných informací stanovenou VOP, může se druhá Smluvní strana proti ní domáhat, aby se tohoto jednání zdržela a odstranila závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany jsou povinny dodržovat povinnosti plynoucí z tohoto článku VOP po dobu 5 let ode dne ukončení Smlouvy.

XVI. UKONČENÍ SMLOUVY

V případě, že je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je každá ze Smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět i bez udání důvodu s tří (3) měsíční výpovědní dobou (šesti (6) měsíční) v případě servisní, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně a končí posledním dnem kalendářního měsíce.

Jestliže kterákoli strana poruší smlouvu podstatným způsobem, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích povinností. Pokud do třiceti (30) dnů od doručení této výzvy strana, která porušila danou smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě nebo neodstraní porušení povinností v době dohodnuté stranami, může druhá strana od příslušného Plnění odstoupit, aniž by se tím zbavovala jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy. Za podstatné porušení smlouvy ohledně příslušného Plnění se považuje:

a) prodlení s dodávkou delší než 30 dnů,

b) prodlení s řádným poskytnutím součinnosti delší než 30 dnů,

c) nezaplacení smluvní ceny nebo její části a/nebo

d) porušení kteréhokoliv z licenčních podmínek vztahujících se k nakládání s Plněním dodavatele dodaným dle Smluvních dokumentů ze strany objednatele.

DBI je oprávněn odstoupit od Smlouvy také v případě, kdy:

a) byl objednatel pravomocně odsouzen pro trestný čin, nebo

b) některá z osob na straně objednatele byla v souvislosti s korupčním jednáním pravomocně odsouzena pro trestný čin, nebo

c) byl uložen objednateli, nebo osobě na straně objednatele v souvislosti s korupčním jednáním, trest, ochranné či zajišťovací opatření.

Korupčním jednáním je myšleno zejména přijetí úplatku, podplácení či nepřímé úplatkářství dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud bude kterákoli strana v úpadku, v likvidaci, bude na ni uvalena nucená správa nebo nebude schopna z jiných důvodů dostát svým finančním závazkům, může druhá strana, aniž by se tím zbavovala jakýchkoli jiných práv nebo možných prostředků k nápravě, odstoupit od smlouvy oznámením této skutečnosti první straně.

Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení.

Ustanovení článků, jejichž cílem je upravit vztahy stran i po skončení účinnosti konkrétních Smluvních dokumentů, zůstanou nezávisle na Smluvních dokumentech, v kterých jsou obsažena, platná a účinná i po skončení účinnosti daných Smluvních dokumentů.

V případě odstoupení od smlouvy jsou Smluvní strany povinny se mezi sebou vypořádat způsobem a ve lhůtách stanovených DBI. DBI je povinen do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy doručit písemné oznámení objednateli, jakým způsobem budou vzájemné vztahy vypořádány. V písemné zprávě o vypořádání DBI:

a) vymezí vzájemné nároky vzniklé mezi Smluvními stranami odstoupením od Smlouvy a/nebo trvající vzájemné nároky vzniklé dle Smlouvy, zejména nároky na vrácení hmotných a nehmotných věcí jako součástí Plnění, nároky na vrácení jiného plnění poskytnutého dle smlouvy, nároky na náhradní peněžité plnění, nároky na zaplacení smluvních pokut, nároky na náhradu škody, nároky vzniklé z odpovědnosti za vady atd.,

b) stanoví přiměřené lhůty pro splnění vzájemných povinností Smluvních stran z vzájemného vypořádání. Způsob vypořádání a lhůty stanovené DBI jsou pro Smluvní strany závazné. Náklady vzniklé v souvislosti s odstoupením od Smlouvy a případným vrácením poskytnutého plnění nese objednatel.

XVII. OBECNÁ USTANOVENÍ

Smluvní vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem, především občanským zákoníkem, a podléhají jurisdikci soudů České republiky s vyloučením kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci Smluvních dokumentů budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Nedojde-li v přiměřené lhůtě (max. 45 kalendářních dnů) od doručení písemné výzvy k jednání o sporu druhé Smluvní straně k dohodě, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem.

Veškerá oznámení mezi stranami, vztahující se k Smluvním dokumentům nebo která mají být na základě Smluvních dokumentů učiněna, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, faxem, doporučeným dopisem nebo jinou formou registrovaného poštovního styku. Strany se mohou dohodnout, že oznámení mohou být doručována i prostřednictvím elektronických prostředků, zejména e-mailu. Oznámení se považují za doručená v případě osobního předání, faxu nebo e-mailu dnem jejich předání, resp. odeslání. V ostatních případech se má za to, že oznámení byla doručena třetí (3) den po jejich prokazatelném odeslání. Pro účely tohoto ustanovení a ustanovení se strany dohodly, že ustanovení § 570 odst. 1 věta první občanského zákoníku se neužije.

V případě, že na straně DBI dojde na základě výzvy objednatele (učiněné písemně, e-mailem či faxem) nebo na základě jiného dokumentu (např. dopisu o záměru uzavřít smlouvu) k započetí Plnění před tím, než dojde k uzavření smlouvy na Plnění daného projektu, řídí se vzájemná práva a povinnosti stran těmito VOP a nabídkou DBI ve znění jejích případných písemných upřesnění. Pro zamezení pochybností se pokyn objednatele k zahájení prací považuje za souhlas s tím, že do uzavření řádné smlouvy bude Plnění poskytováno v souladu s nabídkou a těmito VOP.

V případě rozporu mezi obsahem jednotlivých Smluvních dokumentů a těmito VOP se uplatní úprava později sjednaná.

Strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2108 občanského zákoníku.

Za neúčinná se považují taková ustanovení těchto VOP, která druhá strana nemohla rozumně očekávat a výslovně je nepřijala dle ustanovení § 1753 občanského zákoníku.

Tyto VOP mohou být přiměřeně měněny, jedná-li se o rozsah změn obchodních podmínek vyvolaných takovou změnou okolností, kterou strana odkazující na předchozí podmínky musela předpokládat. Ostatní změny obchodních podmínek je možné provádět pouze v případě vzájemného ujednání stran.

Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od smlouvy jako celku. Smluvní strany jsou povinny dohodou nahradit neplatná ustanovení novými platnými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení smlouvy.

XVIII. ANTIKORUPČNÍ A SANKČNÍ KLAUZULE

Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.

Porušení kteréhokoliv ze závazků uvedeného v předchozích odstavcích tohoto článku bude smluvními stranami považováno za podstatné porušení smluvních povinností s důsledky odstoupení od smlouvy.

XIX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smluvní strany jsou odpovědné za dodržování povinností v souvislosti s platnými právními předpisy, kterými se řídí ochrana osobních údajů (např. Nařízení EU č. 679/2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Osobní údaje“).

Principy ochrany Osobních údajů jsou sepsány ve zvláštním dokumentu GDPR.

XX. KONFERENCE

Smlouva dle těchto podmínek mezi DBI a účastníkem konference je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky a potvrzení přijetí platby za vstupenku DBI, nestanoví-li DBI jinak.

Platné datum konání konference, místo konání konference, plný vyčet plnění poskytovaných DBI, k jejichž využití vstupenka na konferenci jejího držitele opravňuje a konečná cena vstupenky, jsou uvedeny na webových stránkách konference, DBI nebo zprostředkovatele k okamžiku koupě vstupenky.

Cena vstupenky je uvedena v měně CZK. DBI neúčtuje žádné poplatky, či náklady na dodání vstupenky. To neplatí, pokud DBI pověří prodejem vstupenek na konferenci zprostředkovatele. V takovém případě se uplatní podmínky zprostředkovatele.

Vstupenku nelze vrátit, nestanoví-li DBI či zprostředkovatel jinak.

V případě zrušení konference ze strany DBI bez stanovení náhradního termínu konání konference vrátí DBI držiteli vstupenky 100% uhrazené ceny.

DBI si vyhrazuje právo změnit místo konání konference, datum konání a programu konference (včetně jednotlivých řečníků) z provozních, technických či organizačních důvodů. V případě podstatné změny programu konference co do jejího celkového rozsahu, je držitel vstupenky, který́ je spotřebitelem, oprávněn uplatnit u Pořadatele vadu plnění ze vstupenky.

Pří neuplatnění, nebo úplném, či částečné nevyužití vstupenky jejím držitelem z důvodů ležících nikoliv na straně DBI, nevzniká držiteli vstupenky právo na vrácení ceny vstupenky, nebo její části, nebo nárok na jiné plnění ze strany DBI.

S ohledem na charakter služby poskytované dle tohoto článku neposkytuje DBI na plnění dle tohoto článku VOP záruku. Držiteli však svědčí práva z vadného plnění v rozsahu dle občanského zákoníku a práva z případného vadného plnění se jinak řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Případná práva z vadného plnění dle tohoto článku VOP je nutno uplatnit písemně u DBI. Uplatnění práv z vadného plnění musí obsahovat celé jméno (nebo obchodní firmu), adresu, IČO (je-li přiděleno), e-mail, číslo vstupenky a případné další kontaktní údaje držitele vstupenky a popis, v čem má spočívat vadnost plnění. Reklamační formulář není předepsán.

Držitel vstupenky, který́ uplatnil práva z vadného plnění bude DBI ohledně vyřizování uplatněného nároku z vadného plnění kontaktován na emailovou adresu (a nemá-li ji, pak na adresu bydliště, či sídla, kterou udal při uplatnění vady), a to bez zbytečného odkladu. Je-li držitel vstupenky spotřebitelem, musí být uplatnění nároků z vadného plnění vyřešeno do 30 dnů. V ostatních případech v přiměřené lhůtě.

XXI. ÚČINNOST

Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. června 2022.