Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem poskytujeme informace o způsobech zpracování osobních údajů ve společnosti DataBrothers s.r.o. a s tím souvisejících právech.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost DataBrothers s.r.o., se sídlem Karla Engliše 3221/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 07080794, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 294333 (dále jen „správce“). 

Kdy zpracováváme Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a pouze za předpokladu, že (a) nám k tomu byl Vámi udělen souhlas, (b) existuje oprávněný zájem z naší strany, (c) k tomu dochází v rámci plnění smluvních ujednání nebo (d) k tomu dochází v rámci plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

Údaje shromažďujeme o našich stávajících klientech, se kterými jsme uzavřeli smlouvu, ale též o našich potenciálních klientech, kteří se o naše nabídky zajímají, nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Dále zpracováváme osobní údaje, které nám klienti poskytnou při registraci a při koupi vstupenky na konferenci. Zpracováváme především osobní údaje, které jsou pro nás nutné pro navázání či udržování obchodních vztahů. 

Zpracováváme zejména identifikační a adresní osobní údaje a kontaktní údaje, které jste nám poskytli, a to včetně bankovního spojení. Za tímto účelem zpracováváme např. Vaše jméno, příjmení, titul, datum narození (příp. rodné číslo), adresu (trvalého bydliště, případně i kontaktní, tel. číslo a email), fakturační údaje a funkci nebo pracovní pozici osoby pověřené k zastupování právnické osoby.  

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) anepoužíváme osobní údaje pro automatizované rozhodování včetně profilování.  

Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží, tj. k zasílání obchodních ainformačních sdělení upozorňujících na činnost naší společnosti, a dále na rozšiřující se nabídku služeb naší společnosti a oprávněný zájem na dalším ekonomickém rozvoji naší společnosti. 

Údaje získáváme přímo od Vás, a to v rámci jednání o navázání obchodního či smluvního vztahu nebo v rámci probíhajícího obchodního či smluvního vztahu (např. smlouvy, přihlášky na konference) aněkteré údaje získáváme též z veřejně dostupných zdrojů (rejstříky, webové stránky, sociální sítě, média).  

Kdo má přístup k Vašim údajům? 

K  Vašim osobním údajům mohou mít přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy oochraně osobních údajů našich klientů. Vaše osobní údaje mohou být dále sdíleny s partnery konferencí nabízejícími produkty a služby v oblasti IT. Přístup k Vašim osobním údajům mají dále pouze oprávněné osoby naší společnosti pověřené agendou spojenou sezpracováním osobních údajů dle vnitřních předpisů. Údaje předáváme mimo naši společnost pouze tehdy, když nám to dovolíte nebo to zakotvuje právní předpis, případně pokud je to nezbytné pro zajištění služby a jen tehdy, je-li to nezbytné k dosažení některého z účelů zmiňovaných výše (např. zprostředkovatelé prodeje vstupenek na konference, společnosti, které řeší ticketing a platby nebo společnosti poskytující služby hromadného rozesílání e-mailů nebo komunikace se zákazníky).

Jak osobní údaje chráníme? 

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby byly zajištěny veškeré standardy ochrany podle GDPR a veškeré osobní údaje zpracováváme vždy s maximálním důrazem na bezpečnost.  

Zpracování osobních údajů provádíme sami, popř. námi prověřený zpracovatel. Pravidelně provádíme školení odpovědných osob na problematiku GDPR.   

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme? 

Údaje poskytnuté na základě souhlasu zpracováváme výhradně po dobu platnosti tohoto souhlasu (doba je buď určena přímo ve znění souhlasu nebo do Vašeho odvolání). Údaje poskytnuté v rámci plnění smlouvy zpracováváme po dobu obecně danou příslušnými právními předpisy, tj. po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tedy po dobu, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporuOsobní údaje uvedené na dokumentech, pro které právní předpis stanovuje delší archivační lhůtu, budeme uchovávat po dobu stanovenou právním předpisem. 

Vaše práva 

Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů. Dále též můžete vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. Pokud bude vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, zajistíme, aby osobní údaje již nebyly pro tyto účely zpracovávány. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpracováním, můžete ho kdykoliv odvolat. 

Kontaktní údaje 

V případě jakéhokoli dotazu či podnětu týkajícího se ochrany osobních údajů se na nás můžete obrátit elektronicky prostřednictvím emailové adresy info@databrothers.cz nebo písemně na adrese sídla správce Karla Engliše 3221/2, Smíchov, 150 00 Praha 5. 

 

DataBrothers s.r.o.